Tải file lên (đặt tên không dấu theo quy tắc: HoTen_TenYTuong_SĐT.doc Ví dụ: Nguyen_Van_A_Emchua18_0900xxxxxx.doc Kích thước tối đa 3 mb)